Til forsiden

Vedtekter

Melanomforeningens vedtekter er styrende for vårt arbeid, og endringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

Våre vedtekter

§ 1 Foreningens navn

 • Foreningens navn er MELANOMFORENINGEN og foreningen ble stiftet 09.mai.2015.

§ 2 Formål

 • Melanomforeningen er en forening for personer som har eller har hatt føflekkreft, deres pårørende/nærstående og andre interesserte i Norge.

Melanomforeningen vil arbeide for:

 • å støtte den enkelte pasient/pårørende bl.a. gjennom informasjon, veiledning og kontakt med andre i tilsvarende situasjon
 • å utvide kjennskapen til føflekkreft og forbedre kommunikasjonen mellom pasient og behandler
 • å gi forebyggende informasjon
 • å medvirke til å gi den enkelte pasient større trygghet i behandlingsforløpet
 • å avholde erfaringsutvekslingsmøter (likemannstreff) og informasjonsmøter på landsbasis
 • å drive likeperson virksomhet
 • å opprette regionale eller lokale avdelinger på landsbasis
 • å følge forskningen omkring nye behandlingsmetoder for føflekkreft
 • å støtte opp om forskning på føflekkreft
 • å være politisk pådriver
 • å ha kontakt/kommunisere med tilsvarende internasjonale organisasjoner

§ 3 Juridisk person

 • Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4 Medlemmer

 • Som medlemmer kan opptas alle som har eller har hatt en føflekkreftdiagnose og andre enkeltpersoner som ønsker å støtte opp om foreningens arbeid.
 • Familiemedlemskap er forbeholdt medlemmer i samme husstand, individuelt og frivillig. De regnes og telles som individuelt medlem og har demokratiske rettigheter i organisasjonen. Barn over 15 år avgjør selv spørsmålet om å melde seg inn i eller ut av organisasjonen. Barn kan være familiemedlemmer etter fylte 15 år, men de kan selv avgjøre spørsmålet om de fortsatt ønsker å være medlem.
 • Institusjoner og firmaer kan bli medlem, men har ikke demokratiske rettigheter i foreningen.
 • Medlemsrettigheter oppnås når kontingent er betalt.

§ 5 Stemmerett og valgbarhet

 • Alle medlemmer som har fylt 15 år har lik møterett, tale- og forslagsrett, stemmerett og rett til å la seg velge til representant.
 • Fagpersoner kan velges til styret.

§ 6 Kontingent

 • Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.
 • Årsmøtet kan fastsette ulik kontingentsats for medlemmer.
 • Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen.
 • Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse

 • Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste.
 • Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap.

§ 8 Årsmøtet

 • Årsmøtet, som holdes hvert år innen utgangen av mai måned på sted fastsatt av styret, er foreningens høyeste myndighet.
 • Årsmøtet innkalles av styret med minst 6 ukers varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring på nettsiden.
 • Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 4 uker før årsmøtet.
 • Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 2 uker før årsmøtet.
 • Alle medlemmer har forslagsrett.
 • Alle medlemmer som har betalt kontingent innen 14 dager før årsmøte har møterett og stemmerett til årsmøtet.
 • Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.
 • Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme.
 • Årsmøtet kan ikke treffe vedtak i saker som ikke er oppgitt på sakslisten.
 • Forslag til vedtektsendringer skal vedlegges sakslisten.
 • Vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

§ 9 Ledelse av og referat fra årsmøtet

 • Årsmøtet ledes av dirigent valgt av årsmøtet.
 • Det settes opp protokoll/referat fra årsmøtet som undertegnes av to representanter årsmøtet har valgt.

§ 10 Stemmegivning på årsmøtet

 • Med mindre annet er bestemt skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.
 • Enhver møtende med stemmerett kan kreve at et vedtak treffes ved skriftlig avstemming. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
 • Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag.
 • Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen.
 • Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming.
 • Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
 • Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer.
 • Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
 • Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming må alle, for å anse valget som gyldig, ha halvparten eller mer av de avgitte stemmene.
 • Punktet over gjelder ikke ved valg av vararepresentanter.
 • Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd halvparten av stemmene i første omgang, anses de med halvparten eller flere stemmer som valgt.
 • Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de med flest stemmer som valgt.
 • Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 11 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 • godkjenne frammøtte medlemmer
 • godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden
 • velge dirigent og referent, samt 2 representanter til å undertegne protokollen.
 • behandle Melanomforeningens årsmelding
 • behandle Melanomforeningens regnskap og revisjonsrapport
 • behandle forslag til endring av foreningens vedtekter
 • behandle saker som styret fremmer for årsmøtet
 • behandle saker som medlemmer fremmer for årsmøtet
 • fastsette kontingent for medlemmer og støttemedlemmer
 • vedta Melanomforeningens budsjett
 • velge:
  • Leder
  • Andre styremedlemmer samt varamedlemmer
  • Godkjenne ekstern revisor eller velge intern revisor og dennes stedfortreder
  • Medlemmer til valgkomiteen

§ 12 Ekstraordinære årsmøter

 • Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst 20% av de stemmeberettigede medlemmene krever det.
 • Det innkalles skriftlig til alle registrerte medlemmer og støttemedlemmer, med minst 14 dagers varsel.
 • Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 13 Styret

 • Foreningen ledes av et styre på minst 5 medlemmer og flertallet av medlemmene skal bestå av pasienter med føflekkreft diagnose.
 • Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.
 • Alle valg skjer for en tjenestetid på 2 år.
 • Valgene skal søkes gjennomført slik at omtrent halvparten av styret, inklusive varamedlemmene, er på valg hvert år.
 • Alle i styret kan gjenvelges.
 • Det er ingen begrensning i samlet tjenestetid i styret, men en leder kan ikke gjenvelges som leder mer en to ganger (samlet tjenestetid som leder er maksimalt 6 år sammenhengende).
 • Første år velges dog to av styremedlemmene og en varamann for ett år.
 • Styret utnevner en person som fagmedlem uten stemmerett på styremøtene.

Styret skal:

 • iverksette årsmøtets bestemmelser.
 • oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
 • administrere og føre nødvendig kontroll med Melanomforeningens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
  • representere Melanomforeningen utad.
  • holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
  • Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede.
  • Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.
  • Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.
  • Styrets leder og ett styremedlem har i fellesskap signaturrett, altså fullmakt til å forplikte foreningen.

§ 14 Valgkomite

 • Til å fremme innstilling til årsmøtet på valg av styreleder samt medlemmer og varamedlemmer til styret, skal foreningen ha en valgkomité valgt av årsmøtet.
 • Valgkomiteens medlemmer må ha fullt medlemskap i foreningen og ha betalt kontingenten.
 • Årsmøtet kan vedta en instruks for valgkomiteens arbeid.
 • Valgkomiteen fremmer forslag til årsmøtet på medlemmer av valgkomiteen.
 • Medlemmer kan gjenvelges.

§ 15 Grupper /avdelinger

 • Melanomforeningen kan organiseres med lokallag.
 • Med lokallag menes lag som pr. 31. desember i grunnlagsåret er en selvstendig enhet i organisasjonen, har vedtekter, minst fem medlemmer og eget styre valgt av og blant medlemmene. Valg av styre kan ikke avholdes sjeldnere enn hvert annet år. Lokallag skal ha en selvstendig økonomi, og de må ha en årsrapport.
 • Lokalforeningene skal følge Melanomforeningens formålsparagraf og er bundet av foreningens vedtekter og de vedtak som fattes av årsmøte og hovedstyret
 • Lokalforeningene skal ledes av et styre og flertallet av medlemmene skal bestå av pasienter med føflekkreft diagnose.
 • Lokallag har ansvar for sin egen økonomi.
 • Lokallag kan ikke inngå avtaler eller representere Melanomforeningen utad uten styrets godkjennelse.

§ 16 Kreftforeningen

 • Melanomforeningen skal være tilsluttet Kreftforeningen som assosiert medlem, jfr Kreftforeningens vedtekter § 2-1 d, og skal inngå samarbeidsavtale med Kreftforeningen.

§ 17 Vedtektsendring

 • Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 18 Oppløsning

 • Oppløsning av Melanomforeningen kan bare behandles på ordinært årsmøte.
 • Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.
 • Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Melanomforeningen.
 • Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 17.
 • Ved oppløsning overføres alle aktiva til Norsk Melanom Gruppe og brukes til forskning.

Vedtatt på stiftelsesmøte på Gardermoen, 9. mai 2015.

Revidert på årsmøte, Os, Bergen, 15. april 2018.

Revidert på årsmøte, Tønsberg, 7. april 2019.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få med deg siste nytt om melanom fra våre medlemmer.

Vårt nyhetsbrev