Til forsiden

Etiske prinsipper og retningslinjer

Styret har vedtatt etiske prinsipper og retningslinjer som skal underbygge alt arbeid foreningen foretar seg.

Godkjent av Melanomforeningens styre 02.05.18

Etiske retningslinjer

Melanomforeningen er en landsdekkende, frivillig medlemsorganisasjon.

Vårt hovedmål er at færre skal få melanom/føflekkreft, at flere skal overleve føflekkreft og få;

  • en god livskvalitet for alle melanom/føflekkreftkreft rammede og deres pårørende.

Melanomforeningen er partipolitisk og livssynsmessig uavhengig. Melanomforeningen er avhengig av et godt omdømme i befolkningen for å få støtte og ha gjennomslagskraft i sitt arbeid.

Melanomforeningen skal være troverdig i sin omgang med og bruk av personlige historier, samt utvise stor varsomhet og respekt for den som stiller opp. De etiske retningslinjene skal verne om Melanomforeningens formål, visjon, omdømme og kjerneverdier;

  • troverdighet, åpenhet, respekt og engasjement.

Melanomforeningen skal være bevisst sitt samfunnsansvar og handle på en etisk, bærekraftig og sosialt ansvarlig måte.

Finans- og eiendomsforvaltning

Melanomforeningens eiendeler og ressurser skal forvaltes på en best mulig rasjonell og økonomisk måte. Melanomforeningen skal drive sin virksomhet slik at medlemmer, myndigheter og andre har tillit til at gaver og andre midler blir brukt til beste for formålet.

Inntektsbringende arbeid og annet samarbeid

Givere og støttespillere
Melanomforeningen vil ta imot alle gaver med stor respekt og takknemlighet.

Melanomforeningen skal være tydelig i forhold til at det er frivillig å støtte foreningens arbeid- Melanomforeningen følger Innsamlingskontrollens og Norges Innsamlingsråds retningslinjer (1).

Virksomheter
Melanomforeningen skal ikke inngå samarbeid med virksomheter eller konsern/gruppe som foreningen ikke ønsker å identifisere oss med.

Melanomforeningen skal alltid vurdere en virksomhet opp mot:

  • virksomhetens produksjon og produkter sett i relasjon til kreftfare
  • virksomhetens påvirkning på Melanomforeningens kjerneverdier
  • virksomhetens påvirkning på Melanomforeningens omdømme

Melanomforeningen skal vurdere å takke nei til en gave dersom gaven brukes i markedsføring på en måte som kan komme i konflikt med foreningens formål, kjerneverdier og omdømme.

Legemiddelindustrien
Melanomforeningen skal være uavhengig av og ikke motta bidrag fra legemiddel- og utstyrsindustrien som kan reise tvil om foreningens uavhengighet. Det skal være full åpenhet om slikt samarbeid. For øvrig vises til Legemiddelindustriens (LMIs) «Regler for samarbeid mellom legemiddelindustrien og pasientorganisasjoner» (2).

(1) Etiske retningslinjer Norges Innsamlingsråd.

(2) Anbefalte retningslinjer for pasient og brukerorganisasjonene og legemiddelindustrien

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få meg deg siste nytt om melanom fra våre medlemmer.

Meld deg på nyhetsbrevet